باز نمود ترما در هنر معاصر

دوميث كولاسِكارا ترجمه از ستاره نصري

اين مقاله در تلاش است تا درون مایة “تروما” و بازنمودِ آن در هنر معاصر را مورد واكاوي قرار دهد. در این جا، با برّرسیِ مفهوم تروما و ريشة اين واژه در تاريخِ بشر، سعي شده تا شناختي جامع از بدن و روانِ آدمي، به عنوان سوژه و محتوايِ هنرهاي تجسّميِ معاصر، تحقّق يابد. براين اساس، نوشتارِ حاضر، بحثي مبسوط در بابِ بازنماييِ آسيب هايِ رواني و جسماني در آثار هنري خواهد بود. در واقع متن، در جهتِ ارائة تحليلي از چگونگيِ به كار رفتنِ غیرمستقیمِ این درون مایه در آثار، با كنكاشی در حوزة هنرهايِ تجسّميِ معاصر و جريان هاي متنوع آن از جمله هنرهاي تناني ، هنرِ اجرا ، هنر رسانه های نو. هنر چيدمان، هنر تصادفيو … اين موضوع را در فضايي گفتماني قرار خواهد داد. هدف ديگر اين نوشتار، بحث در بابِ این مفهوم با در نظر گرفتنِ زمينه هايِ شكل گيريِ آن در نزد هنرمندان زن و مرد است. به اين معنا كه متن، به نحوي انتقادي، این درونمایه را در نسبتِ با هویّتِ جنسی برّرسی خواهد کرد و بحثی انتقادی را حولِ محور تروما و جنسیّت مطرح مي كند. همچنین این مقاله بخشِ تحلیلیِ خود را به واسطه یِ مفاهیم فلسفی و فرهنگی همچون روانکاوی، جنسیّت و دیگر نظریه هایِ تجسّمی بسط می دهد. بخش انتهاييِ اين نوشتار مشتمل است بر تجربة شخصیِ نويسنده، كه به عنوان يك هنرمند، براي حدود ۱۵ سال بر مفهوم تروما و جنسيّت متمركز بوده است. علاوه بر این، اگرچه که تمرکزِ متن به طور خاص بر هنر معاصر قرار دارد، با اين وجود از طريق نگاهِ زمينه محور به اين درون مایه و بازنمايي آن در آثار هنر معاصر، شناختی را نیز در باب ساير دوره هايِ تاريخ هنر فراهم مي آورد.

اين مقاله در فصلنامه ی مطالعات هنر و زیبا شناسی منتشر گردیده است با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید نسبت به دانلود و مطالعه مقاله مذکور اقدام نمایید

مراجعه به سایت فصلنامه مطالعات هنر و زیباشناسی

رسانه نقد هنری

رسانه مستقل نقد و پژوهش هنر در همکاری فرهنگی با فصلنامه مطالعات هنر و زیباشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا